Polityka prywatności

Postanowienia ogólne
 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług firmy Misceo Sp. Z o.o. z siedzibą w 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 25/62 poprzez Serwis.
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Misceo Sp. Z o.o. z siedzibą w 20-576 Lublin, ul. Bursztynowa 25/62, NIP 9462696650
 3. Nabycie lub skorzystanie, w jakiejkolwiek formie, z produktów lub usług oferowanych przez Travel and Keep Fit, oznacza, że Korzystający zapoznał się z Polityką Prywatności i akceptuje jej treść.
 4. Travel and Keep Fit zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 5. Każdego użytkownika i klienta serwisu oraz subskrybenta newsletterów należących do Travel and Keep Fit obowiązuje tylko aktualna Polityka Prywatności, która znajduje się na stronie //travelandkeepfit.com
 6. Zmiany wprowadzane do Polityki Prywatności nie naruszają podstawowej zasady: Travel and Keep Fit nie sprzedaje i nie udostępnia podmiotom trzecim danych personalnych czy adresowych klientów oraz użytkowników należących do Travel and Keep Fit.
Dane Osobowe
 1. W przypadku korzystania z niektórych Usług strony internetowej Travelandkeepfit.com Użytkownik może zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi na stronie internetowej Travelandkeepfit.com.
 2. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.).
 3. Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.
 4. Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: contact@travelandkeepfit.com. W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.
Subskrypcja bezpłatnych newsletterów
 1. Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów należących do Travel and Keep Fiti dostępnych na travelandkeepfit.com wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail. W tym przypadku pole to jest obowiązkowe.
 2. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej newslettera, z której na prośbę użytkownika mogą zostać z niej usunięte.
 3. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 12-15.
Zamawianie usług
 1. Zamawianie usług oferowanych przez Travel and Keep Fit za pośrednictwem travelandkeepfit.com wymaga podania w odpowiednim formularzu pełnych danych adresowych, które są niezbędne do realizacji danej usługi.
 2. Dane przekazane przez Użytkownika będą wykorzystywane tylko i wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 13-16.
Niezapowiedziane wiadomości
 1. Misceo zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności.
 2. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości rozumie się wiadomości zawierające informacje odnoszące się bezpośrednio do serwisu travelandkeepfit.com, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste) oraz informacje komercyjne, których wysyłka została opłacona przez klientów i partnerów Travel and Keep Fit.
 3. Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych travelandkeepfit.com.
 4. Informacje komercyjne są filtrowane w stopniu w jakim jest to możliwe, ograniczana jest ich objętość i wysyłane są sporadycznie.