close
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

Dane usługodawcy serwisu:
HOLISTIC SP. Z O. O.
ul. TURKUSOWA 24 /A2,
20-572 LUBLIN, POLSKA,
NIP PL7123293322

Strona Internetowa Travelandkeepfit.com działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. W ramach strony internetowej Travelandkeepfit.com działają udostępniane we własnym imieniu przez Usługodawcę Usługi oraz Serwisy w domenie internetowej Travelandkeepfit.com i jej subdomenach.

Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania ze strony internetowej Travelandkeepfit.com. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług i Serwisów strony internetowej Travelandkeepfit.com, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

Z wyłączeniem Usług i Serwisów określonych w szczególnych regulacjach, w tym w odrębnych regulaminach, cennikach, specyfikacjach technicznych, informacjach itp., niniejszemu Regulaminowi podlegają wszystkie Usługi świadczone poprzez stronę internetową Travelandkeepfit.com i jej subdomeny.

Przed rozpoczęciem korzystania z strony internetowej Travelandkeepfit.com i jej subdomen, w szczególności z dostępnych Usług i Serwisów, Użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu. Korzystając w jakikolwiek sposób ze strony internetowej Travelandkeepfit.com Użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa polskiego, a wszelkie spory rozstrzygane będą przez właściwe sądy polskie.

  1. DEFINICJE

Strony internetowa Travelandkeepfit.com – zorganizowana platforma internetowa składająca się ze stron i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, dostępna pod adresem Travelandkeepfit.com.

Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta ze strony internetowej Travelandkeepfit.com oraz Usług dostępnych na stronie internetowej Travelandkeepfit.com i jej subdomenach;

Serwisy – wyodrębnione w ramach strony internetowej Travelandkeepfit.com serwisy internetowe (www) oferowane Użytkownikom pod poszczególnymi domenami, do których prawa przysługują Travelandkeepfit.com;

Partner – każdy podmiot współpracujący ze stroną internetową Travelandkeepfit.com na podstawie stosownej umowy;

Materiały – teksty, zdjęcia, grafiki, wykresy, materiały video, materiały multimedialne itp., w szczególności stanowiące utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  1. ZASADY KORZYSTANIA ZE STRONY INTERNETOWEJ TRAVELANDKEEPFIT.COM

Możliwość przeglądania i odczytywania przez Użytkownika materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, wideo, audio) zamieszczanych na stronie internetowej Travelandkeepfit.com, udostępnianych przez Usługodawcę w ramach dostępu bezpłatnego.

Możliwość komentowania i udostępniania treści za pośrednictwem odpowiednich narzędzi.

W Portalu prezentowane są Materiały, w tym treści informacyjne oraz treści reklamowe.

Usługodawca ma prawo zamieszczania na stronie internetowej Travelandkeepfit.com treści reklamowych dotyczących usług oraz towarów Usługodawcy lub Partnerów. Treści reklamowe, o których mowa w zdaniu poprzednim, stanowią integralną część strony internetowej Travelandkeepfit.com i prezentowanych w nim Materiałów.

  1. ZASADY SUBSKRYPCJI NEWSLETTERÓW

Użytkownik może dokonać zamówienia na realizację usługi w postaci otrzymywania Newsletterów poprzez złożenie oświadczenia drogą elektroniczną w sposób wskazany na Stronie internetowej Travelandkeepfit.com.

Usługodawca kieruje do Użytkownika korespondencję związaną z udostępnianiem Newslettera na adres e-mail wskazany przez Użytkownika w Formularzu.

Użytkownik, który dokonał zamówienia subskrypcji Newsletterów, wyraża tym samym zgodę na otrzymywanie na adres mailowy wskazany w Formularzu i Koncie Użytkownika wszelkich informacji handlowych pochodzących zarówno od Usługodawcy oraz innych podmiotów.

Cofnięcie zgody Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych podanych w Formularzu oraz otrzymywanie informacji handlowych, uprawnia Usługodawcę do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usługi subskrypcji Newsletterów na rzecz tego Użytkownika.

Korzystanie z usługi Newslettera jest uwarunkowane posiadaniem przez Użytkownika czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

Każdy Newsletter lub informacja handlowa wysyłana na podstawie Regulaminu zawierać będzie informację o nadawcy, wypełnione pole tematu w liście elektronicznym oraz informację o sposobie rezygnowania z Usługi lub zmiany parametrów jej wykonywania. W przypadku zmiany parametrów odnoszącej się do danych zawartych w Koncie Użytkownika Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji danych zawartych w Koncie.

Użytkownikowi przysługuje prawo do rezygnacji z subskrypcji Newslletterów.

  1. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Strona internetowa Travelandkeepfit.com oraz Materiały w nim zawarte, w tym utwory, znaki towarowe, bazy danych, ich wybór i zestawienie na stronie internetowej Travelandkeepfit.com, podlegają ochronie przewidzianej w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.06.90.631 j.t. z późn. zm.), ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U.01.128.1402 z późn. zm.), ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U.03.119.1117 j.t. z późn. zm.) oraz ustawie z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.03.153.1503 j.t. z późn. zm.). Prawa do utworów, znaków towarowych oraz baz danych udostępnionych na stronie internetowej Travelandkeepfit.com przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W przypadku, gdy przedmiotowe prawa przysługują osobom trzecim Usługodawca prezentuje na stronie internetowej Travelandkeepfit.com utwory, znaki towarowe oraz bazy danych na podstawie stosownych umów zawartych z tymi osobami, w szczególności umów licencyjnych i umów o przeniesienie autorskich praw majątkowych, lub na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

Poprzez korzystanie z utworów lub baz danych udostępnionych na stronie internetowej Travelandkeepfit.com Użytkownicy nie nabywają żadnych praw ani też nie uzyskują licencji do tych utworów lub baz danych.

Bez uprzedniej zgody Usługodawcy Użytkownicy mogą korzystać ze strony internetowej Travelandkeepfit.com oraz utworów i baz danych w nim zamieszczonych wyłącznie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawie o ochronie baz danych. W szczególności niedopuszczalne jest: a) zwielokrotnianie, modyfikowanie, blokowanie, publiczne odtworzenie i publiczne udostępnianie w sieci Internet strony internetowej Travelandkeepfit.com lub jej części lub utworów zamieszczonych na stronie internetowej Travelandkeepfit.com lub ich części, za wyjątkiem przypadków wskazanych w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa; b) pobieranie zawartości baz danych i wtórne ich wykorzystywanie w całości lub w istotnej – co do jakości lub ilości – części.

  1. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA STRONY INTERNETOWEJ TRAVELANDKEEPFIT.COM

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania ze strony internetowej Travelandkeepfit.com zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie (netykieta). Użytkownik zobowiązuje się nie naruszać praw, w szczególności majątkowych praw autorskich, ani dóbr osób trzecich.

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie na stronie internetowej Travelandkeepfit.com  materiały, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody z tego tytułu.

  1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej za korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej Travelandkeepfit.com w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu lub przepisami prawa. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkownika spowodowane zagrożeniami występującymi w sieci Internet, w szczególności włamaniami do systemu Użytkownika, przejęciami haseł przez osoby trzecie, zainfekowaniem systemu Użytkownika wirusami.

  1. WARUNKI TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO KORZYSTANIA Z USŁUG STRONY INTERNETOWEJ TRAVELANDKEEPFIT.COM

Do korzystania z Usług strony internetowej Travelandkeepfit.com niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia mającego dostęp do sieci Internet oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z przeglądarki internetowej typu Internet Explorer 5.5 lub wyższej, lub porównywalnej przeglądarki internetowej).Odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług mogą określać dodatkowe warunki techniczne niezbędne do korzystania z tych Usług.

  1. POLITYKA PRYWATNOŚCI

Usługodawca informuje, iż podczas korzystania ze strony internetowej Travelandkeepfit.com w komputerze Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (dalej: pliki „cookies”) lub stosowane są inne technologie (np. local storage). Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia Usług w Portalu Blog.widzialni.pl. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisów, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Zawartość plików cookies nie pozwala na identyfikację Użytkownika. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.

Szczegółowe informacje na temat polityki prywatności, w szczególności używania Cookies lub innych technologii (local storage) zawierają odrębne regulaminy dotyczące poszczególnych Usług oraz dokument Polityka Prywatności na stronie Travelandkeepfit.com.

  1. DANE OSOBOWE

W przypadku korzystania z niektórych Usług strony internetowej Travelandkeepfit.com Użytkownik może podać swoje dane osobowe – podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do świadczenia Usługi na stronie internetowej Travelandkeepfit.com. Przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 j.t. z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.). Usługodawca przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników wyłącznie w celu wykonania danej Usługi i w zakresie niezbędnym do jej wykonania. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników w innym celu niż wskazany w zdaniu poprzednim odbywać się będzie wyłącznie po uzyskaniu zgody Użytkownika i w zakresie wskazanym w przedmiotowej zgodzie.

Każdy Użytkownik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, a także prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy wysłać wiadomość drogą e- mailową na adres: contact@travelandkeepfit.com.W przypadku, gdy dane osobowe są konieczne do wykonania danej Usługi żądanie usunięcia tych danych osobowych jest równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie danej Usługi.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Niniejszy Regulamin może być w każdej chwili zmieniany przez Usługodawcę. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach strony internetowej Travelandkeepfit.com wraz z informacją o ich dokonaniu. Korzystanie przez Użytkownika ze strony internetowej Travelandkeepfit.com po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza ich akceptację. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie Użytkownik powinien powstrzymać się od korzystania strony internetowej Travelandkeepfit.com oraz jej subdomen.

Regulamin oraz wszystkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem ich opublikowania na stronach internetowych Travelandkeepfit.com.

Z zastrzeżeniem regulacji szczególnych, Usługodawca – w każdym czasie – ma prawo zaprzestania świadczenia lub modyfikacji Usług lub Serwisów dostępnych na stronie Travelandkeepfit.com oraz wprowadzania nowych Usług lub Serwisów na stronie. Usługodawca jest uprawniony poinformować Użytkowników o powyższym, w szczególności poprzez zamieszczenie stosownego komunikatu na stronie.